Przetarg nieograniczony - Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczeciniedata publikacji: 2011-02-24, termin otwarcia ofert: 2011-03-15


postępowanie WT 2370-03-11

Przetarg nieograniczony - Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 
Numer ogłoszenia: 28628 - 2011; data zamieszczenia: 23.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie , ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 480 88 01, faks 091 4808804, 4808802.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwpsp.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Przez sprzątanie rozumie się doprowadzenie zabrudzonych powierzchni do czystości. 2. Zamówienie obejmuje sprzątanie pomieszczeń wewnątrz budynku. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych cykliczną usługą według harmonogramu sprzątania wynosi około 1713,30 m2. Dodatkowo, Zamawiający będzie zlecał, wybranemu w wyniku postępowania wykonawcy, sprzątanie pomieszczeń na poddaszu o powierzchni użytkowej 205,73 m2, odpłatnie, według stawki za sprzątanie 1 m2 powierzchni, określonej w złożonej ofercie. 3. Sprzątanie poddasza odbywać się będzie z częstością zależnie od potrzeb zamawiającego. Zamawiający zleci sprzątanie poddasza z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Wykonawca wykona zlecenie sprzątania pomieszczeń poddasza nie później niż w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia. 4. Zakres i częstość prac objętych zamówieniem opisuje tabela nr 1 (siwz). 5. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do sprzątania zawarty jest w tabeli nr 2 (siwz)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.92.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poświadczenie o wykonanych usługach w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, że w tym okresie wykonał co najmniej jedno trwające co najmniej 6 miesięcy zadanie sprzątania w obiektach biurowych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1000 m2 - odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 3 do siwz).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Przedstawienie pisemnego wykazu niezbędnych do wykonania usługi narzędzi i urządzeń (zał. 3 siwz)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Polisa ubezpieczeniowa, lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 50.000 PLN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
   
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  II.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.kwpsp.gov.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Sekcja Inwestycji i Zamówień Publicznych ul. Firlika 9/14 71-637 Szczecin.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Kancelaria ogólna pok. 203 (II piętro) ul. Firlika 9/14 71-637 Szczecin.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
   

          *** Plik SIWZ znajduje się w załączniku ***


Lista załączników:
nr
tytuł załącznika
typ
rozmiar
zmodyfikowany
Ogłoszenie o zamówieniu
1
Ogłoszenie
pdf
157 Kb
2011-02-24, 14:54:47
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
SIWZ
pdf
1429.2 Kb
2011-02-24, 07:53:19
2
specyfikacja istotnych warunków zamówienia ze zmianami
pdf
1379 Kb
2011-03-10, 10:38:33
3
Zmiana treści załącznika nr 4 do SIWZ
pdf
250 Kb
2011-03-11, 12:24:39
Wyjaśnienia i modyfikacje
1
odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści siwz
pdf
330.9 Kb
2011-03-10, 10:37:45
2
2370-03-11 odpowiedzi na zapytania
pdf
33.4 Kb
2011-03-10, 13:12:59
Wynik postępowania
1
Informacja o roztrzygnięciu postępowania
pdf
119.8 Kb
2011-03-23, 15:05:46
Udzielenie zamówienia
1
Ogloszenie o udzieleniu zam. 2370.03.2011
pdf
58.2 Kb
2011-03-31, 13:10:05

:: Copyright (c) 2008-2018 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::