Akty prawne Informacja o obowiązujących rozporządzeniach

 
1)            rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej  i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823) - weszło w życie 15 listopada 2005 r.;
2)            rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej (Dz. U. Nr 212, poz. 1765) - weszło w życie 12 listopada 2005 r.;
3)            rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934) - weszło w życie 1 grudnia 2005 r.;
4)            rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 241, poz. 2033) - weszło w życie 24 grudnia 2005 r.;
5)            rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 241, poz. 2034) - weszło w życie 24 grudnia 2005 r.;
6)            rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zamiany lokali mieszkalnych. (Dz. U. Nr 241, poz. 2035) - weszło w życie 24 grudnia 2005 r.;
7)            rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży  Pożarnej (Dz. U. Nr 266, poz. 2247) - weszło w życie 1 stycznia 2006 r.;
8)            rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191 ) - weszło w życie 13 stycznia 2006 r.;
9)            rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 25) - weszło w życie 25 stycznia 2006 r.;
10)         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 9, poz. 52) - weszło w życie 27 stycznia 2006 r.;
11)         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 26) - weszło w życie 1 kwietnia 2006 r.;
12)         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 59, poz. 419) - weszło w życie 25 kwietnia 2006 r.;
13)         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 80, poz. 562 i Nr 139, poz. 991)) - weszło w życie 26 maja 2006 r., a nowelizacja (w zakresie uzupełnienia brakującego załącznika) - w dniu 4 sierpnia 2006 r.;
14)         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) - weszło w życie 19 maja 2006 r.;
15)         obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 96, poz. 667);
16)         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 842) - weszło w życie 22 lipca 2006 r.;
17)         zarządzenie Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r.  w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP Nr 1, poz. 1) - weszło w życie 15 sierpnia 2006 r.;
18)         zarządzenie Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP Nr 1, poz. 2) - weszło w życie 15 sierpnia 2006 r.;
19)         zarządzenie Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21czerwca 2006 r. w sprawie sposobu  przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. Urz. KGPSP Nr 1, poz. 5) - weszło w życie 15 sierpnia 2006 r.;
20)         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1022) - weszło w życie 24 sierpnia 2006 r.;
21)         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 143, poz. 1037 - weszło w życie 25 sierpnia 2006 r.;
22)         zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego (Dz. Urz. KGPSP Nr 1, poz. 4) - weszło w życie 31 sierpnia 2006 r.;
23)         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr167, poz. 1189) - weszło w życie z dniem 19 września 2006 r.
 
 
źródło - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 

Zobacz również artykuły:
1.
Akty Prawne Wydziału A
2.
Akty Prawne Wydziału B

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: PaweÅ‚ PacaÅ‚a :: powered by: ppPORTAL ::