Drabiny życia – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w pojazdy ratownictwa wysokościowego 

 

 

Drabiny życia – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w pojazdy ratownictwa wysokościowego

– projekt realizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Priorytet: Oś 4 Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom

Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom.

 

Miejsce realizacji projektu:

Obszar miejski: Goleniów, Gryfice, Myślibórz, Świdwin, Wałcz

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu:

30.11.2014r.

 

Wartość projektu:

7 000 000,00 zł

 

Dofinansowanie z UE wynosi:

5 250 000,00 zł

 

Opis projektu

Ochrona środowiska naturalnego przed skutkami zagrożeń związanych z funkcjonowaniem przemysłu petrochemicznego, magazynów paliw i substancji niebezpiecznych na terenie województwa zachodniopomorskiego skłoniła wnioskodawcę do realizacji projektu obejmującego zakup pięciu pojazdów ratownictwa wysokościowego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.  Zakup ten zwiększy gotowość operacyjną wybranych Komend Powiatowych (w Goleniowie, Gryficach, Myśliborzu, Świdwinie i Wałczu). Na podstawie ramowych wytycznych Komendanta Głównego PSP do opracowania zasad dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych niezbędne jest dysponowanie samochodów ratownictwa wysokościowego do zdarzeń w obiektach budynków przemysłu chemicznego oraz wielokondygnacyjnych.  Zakres oddziaływania projektu należy niewątpliwie uznać za szeroki i znaczący w kontekście bezpieczeństwa publicznego dla całego województwa zachodniopomorskiego. Wnioskodawca widząc potrzebę ochrony środowiska naturalnego czyni starania w utrzymaniu wysokiej gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.  Zakupu pięciu pojazdów nowej generacji, poprawi stan normatyw komend, obniży średni wieku pojazdów specjalistycznych,
a nowoczesna technologia pozwoli na natychmiastowe i skuteczne działania związane
z ograniczeniem strefy skażeń środowiska.

 

 

 

Cele projektu / uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego i pożarowego oraz zwiększenie ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska poprzez poprawę  skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych. Do skutecznej realizacji celu niezbędne jest doposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych woj. zachodniopomorskiego w nowoczesny sprzęt ratowniczy. Analiza wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa wskazuje na najpilniejszą potrzebę w zakresie doposażenia w pojazdy ratownictwa wysokościowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jeden samochód ratownictwa wysokościowego przypada na każdy 1 000 000 mieszkańców lub na 7500 km2. Potrzeba realizacji projektu wynika z wysokiego stopnia zużycia użytkowanego obecnie sprzętu ratownictwa wysokościowego w Państwowej Straży Pożarnej województwa Zachodniopomorskiego oraz zwiększeniem zagrożeń występujących na wysokościach (rozwój miast, rozbudowa budynków wielokondygnacyjnych). Nowym standardem działań ratowniczo – gaśniczych wynikającym z procedur operacyjnych jest także dysponowanie do każdego rodzaju zdarzeń powyżej drugiej kondygnacji samochodu ratownictwa wysokościowego.

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia działań ratowników Państwowej Straży Pożarnej w Województwie Zachodniopomorskim, co będzie również miało wpływ na szybkość podejmowanych interwencji, zwiększenie możliwości operacyjnych, stworzenie możliwości ewakuacji i prowadzenie działań ratowniczych na obiektach wysokościowych. Wymiernym rezultatem projektu będzie zwiększenie zasobu pojazdów ratownictwa wysokościowego w województwie, co przyczyni się do wzrostu poziomy bezpieczeństwa
i zmniejszenia ryzyka związanego wypadkami i prowadzeniem akcji na wysokości.

Realizacja projektu ma znaczący wpływ na realizację społecznej potrzeby bezpieczeństwa – zarówno wobec mieszkańców regionu Pomorza Zachodniego jak i turystów rokrocznie odwiedzających ten teren.

Przyjęte rozwiązanie techniczne pozwala na optymalną realizację projektu, duże doświadczenie beneficjenta w organizacji inwestycji i zakupów sprzętu, również
z wykorzystaniem środków europejskich gwarantuje pomyślną realizację projektu.

 

Charakter strategiczny projektu

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego województwa zachodniopomorskiego, jednocześnie realizując cele strategii rozwoju województwa do roku 2020.

Charakter projektu ma kluczowe znaczenie dla poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska między innymi poprzez czynną ochronę przyrody przed zanieczyszczeniami, pożarami, klęskami żywiołowymi i ich skutkami, skażeniami, itp.

Położenie województwa, znaczny udział śródlądowych wód powierzchniowych oraz obszarów prawnie chronionych stanowi możliwe źródło zagrożenia powodziowego, zaś głównym bogactwem regionu zachodniopomorskiego są lasy w tym wiele obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. Zmiany klimatyczne ostatnich lat powodują spadek wilgotności ściółki, co przekłada się na większe zagrożenie pożarem. Istotnym w tym kontekście jest rozwój zasobów Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – w tym Państwowej Straży Pożarnej, dzięki którym przeciwdziałanie zagrożeniom na Pomorzu Zachodnim będzie jeszcze bardziej skuteczne.

Cele projektu są komplementarne z celami działania 4.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, ponieważ ich realizacja przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego oraz ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Na charakter strategiczny projektu wpływa również fakt, że będzie to kontynuacja działań i zadań realizowanych w ramach projektu „Na Ratunek – program doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy ratowniczo – gaśnicze do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska”. Zrealizowanie powyższego projektu pozwoli na doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej
w pojazdy ratownictwa wysokościowego, co pozwoli osiągnąć optymalny stan gotowości operacyjnej woj. zachodniopomorskiego.

 

Zakres zadań, które mają zostać sfinansowane ze środków UE

W ramach projektu zrealizowany będzie zakup pięciu pojazdów ratownictwa wysokościowego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem oraz promocja projektu.

 

Trwałość projektu

Pojazdy będą zabezpieczone, serwisowane i eksploatowane przez wskazane w projekcie Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej woj. zachodniopomorskiego. Przewidywany okres eksploatacji każdego z pojazdów wynosi ok. 10 lat, okres trwałości projektu nie mniej niż 5 lat.

 

 

Opracował:

Mariusz Cyrulewski

 


Galeria zdjęć:

:: Copyright (c) 2008-2020 :: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie :: projekt i wykonanie: Paweł Pacała :: powered by: ppPORTAL ::